Aktualności

Projekt "Ekologiczne odpady" finansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl  
 
Projekt "Ekologiczne odpady" realizowany w naszej szkole w r. szk. 2018/19 jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Łączna wartość projektu: 17 183 zł, z czego 15 383 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu.
 
Program ma służyć realizacji następujących celów:
  • propagowanie wśród uczniów wiedzy o właściwym segregowaniu odpadów oraz filozofii "zero waste" mającej na celu minimalizację produkcji odpadów w gospodarstwach domowych
  • zapoznanie uczniów z chemicznymi metodami badania zanieczyszczenia wody odciekowej z wysypisk śmieci oraz wykonanie szeregu ćwiczeń laboratoryjnych z tej tematyki
  • zwiększenie wiedzy uczniów nt. niskiej biodegradowalności tworzyw sztucznych oraz możliwości zastąpienia ich tworzywami otrzymanymi na bazie surowców naturalnych 

Szczegółowy opis projektu

  • Wprowadzenie podczas lekcji chemii w klasach pierwszych bloku tematycznego poświęconego tworzywom polimerowym i metodom ich recyklingu.
  • Omówienie podczas lekcji chemii w klasach drugich tematyki zanieczysczenia wody odciekowej jonami metali ciężkich.
  • Poszerzenie tematyki lekcji w klasach trzecich o wiadomości dot. użycia materiałów pochodzenia naturalnego jako zastępników aktualnych opakowań plastikowych.
  • Przeprowadzenie dokładnych badań ilościowych wody odciekowej metodami miareczkowymi i instrumentalnymi. W szczególności badanie obecności i stężenia toksycznych związków nieorganicznych oraz organicznych, głównie soli metali ciężkich.
  • Zorganizowanie konkursu na plakat oraz sesji plakatowej: Jak segregować odpady?
  • Udział uczniów klas pierwszych o profilu bilogiczno-chemiczno-matematycznym w warsztatach dot. segregowania odpadów przeprowadzonych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łodzi.
  • Wycieczka uczniów jednej z klas pierwszych do Kopalni Węla Brunatnego Bełchatów - zapoznanie się z problematyką wytwarzania i utylizacji odpadów przemysłowych.